REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DZIKIE GRANIE 2023

ORGANIZATOR

1.Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej DZIKIE GRANIE (zwanym dalej Turniejem) jest Akademia Leśnik Kliniska, a organizatorem wykonawczym jest Stowarzyszenie K2 Partners oraz K2 Marketing Sp. z o.o.

CEL TURNIEJU

1.Celem Turnieju jest:

 • promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad fair play, wychowanie poprzez sport oraz kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnych środowisk sportowych,
 • dobra zabawa.

DATA I MIEJSCE TURNIEJU

1.Turniej odbędzie się 15 czerwca 2024 roku:

 • 15 czerwca sesja poranna godz. 10:00 – 14:00 – roczniki 2016, 2017, 2018, 2019
 • 15 czerwca sesja popołudniowa godz. 14:00 – 17:30 – roczniki 2012, 2013, 2014, 2015

2.Turniej rozegrany będzie na boisku o nawierzchni z trawy w miejscowości Kliniska Wielkie.

FORMUŁA TURNIEJU

1.Turniej rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną (Przepisów Gry), zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) oraz obowiązującymi postanowieniami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

2.Turniej odbywa zgodnie z harmonogramem Turnieju, który jest ustalony i opublikowany przez Organizatora na oficjalnej stronie Turnieju dzikiegranie.pl (zwanym dalej Harmonogramem). Harmonogram stanowi integralną część Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji, uzupełniania lub zmiany Harmonogramu w każdym czasie, w zależności od zaistniałych okoliczności, w tym w szczególności liczby zarejestrowanych drużyn, zaistnienia nadzwyczajnych lub nieprzewidzianych sytuacji, np. zdarzeń o charakterze siły wyższej, stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Aktualizacje, uzupełnienia lub zmiany Harmonogramu będą publikowane na stronie Turnieju www.dzikiegranie.pl .

3.W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują kluby, sekcje, akademie piłkarskie, szkoły, klasy, przedszkola oraz tzw. dzikie drużyny.

4.Turniej rozrywa się w następujących kategoriach wiekowych:

 • rocznik 2019 i młodszy
 • rocznik 2018
 • rocznik 2017
 • rocznik 2016
 • rocznik 2015
 • rocznik 2014
 • rocznik 2013
 • rocznik 2012

5.Organizator dopuszcza udział młodszego zawodnika w drużynie w poszczególnych kategoriach wiekowych.

6.Regulamin obowiązuje na czas trwania turnieju. Turniej rozgrywany będzie na ośmiu boiskach zgodnie z ustalonym Harmonogramem.

7.Turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym” w poszczególnych rocznikach.

8.Zwycięzcy, w poszczególnych rocznikach, wyłaniani będą na podstawie uzyskanych punktów.

9.Zgłaszana drużyna musi się składać z minimum 4 i maksymalnie 6 zawodników w każdym roczniku.

10.Drużyna składać się może zarówno z chłopców jak i dziewczynek.

11.Drużyny, w każdym roczniku, zgłoszone do Turnieju zostaną podzielone na 2 grupy . W ramach 1 grupy mecze będą rozgrywane na 2 boiskach równolegle.

REJESTRACJA DRUŻYNY

1.Zgłoszenie do Turnieju odbywa się do dnia 31.05.2024 roku, drogą elektroniczną za pomocą bezpłatnej aplikacji na telefon FC.APP (aplikacja dostępna w APP Store i Google Play). Szczegółowe informacje na stronie Turnieju dzikiegranie.pl.

2.Do udziału w Turnieju niezbędne jest dostarczenie do Organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek Zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Turnieju oraz wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi dziecka utrwalonych podczas rozgrywek Turnieju w materiałach marketingowych na potrzeby promocji Turnieju. Wzór Zgody będzie dostępny na stronie dzikiegranie.pl na 2 tygodnie przed turniejem.

3.Brak złożenia aktualnych dokumentów przed rozpoczęciem rozgrywek powoduje niedopuszczenie drużyny lub zawodnika do rozgrywek.

4.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Turnieju jest:

 • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem: legitymacji szkolnej, dowodu lub paszportu,
 • posiadanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w Turnieju.

5.Zawodnik zgłoszony do udziału w Turnieju może reprezentować barwy tylko jednej drużyny.

OPŁATA

1.Za skuteczne zgłoszenie drużyny do Turnieju uważa się zapisanie drużyny w aplikacji FC.APP oraz wpływ opłaty na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

2.Opłata za udział drużyny w Turnieju to 50 zł za osobę – minimum 200 zł za 4 osobową drużynę.

3.Organizator dopuszcza możliwość zwrotu opłaty za udział drużyn w Turnieju w przypadku, gdy uzyska dofinansowanie na pokrycie wszystkich kosztów związanych z organizacją Turnieju.

4.Opłaty należy dokonać przelewem na konto: K2 Marketing Sp. z o.o. 05 1140 2004 0000 3002 8319 4780 z dopiskiem „nazwy drużyny, rocznik i ilości osób w drużynie”.

5.Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu z winy poczty lub banku.

6.Opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Turnieju.

7.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę, powinny przesłać maila z danymi do faktury w ciągu 7 dni od wniesienia opłaty na adres kontakt@dzikiegranie.pl .

PUNKTACJA

1.Obowiązująca punktacja:

 • za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty,
 • za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) 1 punkt,
 • za przegraną 0 punktów.

2.W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decyduje w kolejności:

 • liczba zdobytych punktów w meczach między tymi zespołami,
 • przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi zespołami,
 • przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek między we wszystkich meczach na rozgrywkach grupy,
 • przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rozgrywkach grupy,
 • przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw w meczach w rozgrywkach grupy.

DYSKFALIFIKACJA

1.Drużyna nieprzestrzegająca postanowień Regulaminu zostanie wykluczona z dalszych rozgrywek w Turnieju. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby związanej z daną drużyną (rodzic lub opiekun prawny).

OBSADA SĘDZIOWSKA

1.W Turnieju obsadę sędziowską zapewnia Organizator.

NAGRODY

1.Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe medale.

2.Najlepsze 3 drużyny w roczniku 2012 otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Akademia Leśnik Kliniska, Kliniska Wielkie, trener@lesnikkliniska.pl)  oraz Organizator Wykonawczy  (K2 Marketing,  ul. Rysiowa 7, 72 – 002 Dołuje, biuro@k2marketing.pl).

2.Dane osobowe Uczestników Turnieju Piłki Nożnej Dzikie Granie będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

3.Dane osobowe Uczestników Turnieju Piłki Nożnej Dzikie Granie mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • Organizatorowi Wykonawczemu, tj. K2 Marketing, ul. Rysiowa 7, 72-002 Dołuje;
 • podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 • innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Turnieju Piłki Nożnej Dzikie Granie.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jej niewyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku.

9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.roczniku

Scroll to Top